zabika.ru 1 2 3
НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ БІОРЕСУРСІВ І ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ УКРАЇНИ

МИКИТЕНКО Людмила Андріївна

УДК 659.1 (477)

АДМІНІСТРАТИВНО - ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ РЕКЛАМНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В УКРАЇНІ


12.00.07 – адміністративне право і процес;

фінансове право; інформаційне право


АВТОРЕФЕРАТ

дисертації на здобуття наукового ступеня

кандидата юридичних наук

Київ – 2008

Дисертацією є рукопис

Робота виконана у Київському національному торговельно-економічному університеті Міністерства освіти і науки України


Науковий керівник –

кандидат юридичних наук, доцент

КРАСІЛІЧ Наталія Дмитрівна,

Київський національний

торговельно-економічний університет,

доцент кафедри комерційного праваОфіційні опоненти:

доктор юридичних наук, професор

КАЛЮЖНИЙ Ростислав Андрійович,

Київський національний університет внутрішніх справ, начальник кафедри теорії держави та права


кандидат юридичних наук, доцент

ДУБЕНКО Світлана Дмитрівна,

Національна академія державного управління при Президентові України, завідувач кафедри права і законотворчого процесу


Захист відбудеться "22" січня 2009 р. о 12 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради К 26.004.16 у Національному університеті біоресурсів і природокористування України за адресою: 03041, Київ, вул. Героїв Оборони, 15, корп. 3, кім. 65З дисертацією можна ознайомитись у бібліотеці Національного університету біоресурсів і природокористування України за адресою: 03041, Київ, вул. Героїв Оборони, 15, корп. 4, кім. 28

Автореферат розісланий "___" грудня 2008 р.

Вчений секретар

спеціалізованої вченої ради О. В. Артеменко

ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ
Актуальність теми Сучасна реклама, яка вже давно вийшла за межі функцій тільки двигуна торгівлі, стала багатофункціональною. Зважаючи на те, що до відносин на рекламному ринку залучається потенційно необмежене коло суб'єктів, в тому числі широкі верстви населення, важко переоцінити значення адміністративно-правового регулювання вказаних відносин через встановлення нормативно-правового забезпечення та побудову адекватної системи регулювання та контролю рекламної діяльності.

У адміністративно-правовому регулюванні рекламної діяльності чільне місце належить правовим нормам, що визначають загальні та спеціальні вимоги до реклами і встановлюють засади організації державного контролю та підстави застосування заходів адміністративного примусу у сфері рекламної діяльності. З огляду на це, загальною метою адміністративно-правового регулювання рекламної діяльності має стати створення ефективних важелів функціонування та розвитку рекламного ринку, а також рекламування в загальнодержавних інтересах, інтересах прав особи, у тому числі формування сталого механізму захисту інтересів громадян та організацій від проявів недобросовісної реклами. Широкомасштабність цих завдань потребує, по-перше, належного державного контролю рекламної діяльності з боку держави, адже в умовах безконтрольності зловживання з розміщення та розповсюдження недобросовісної реклами здатні становити загрозу загальнодержавним, суспільним інтересам і правам споживачів, а, по-друге, своєчасне виявлення відхилень в сфері рекламної діяльності.

Актуальність обраної теми дослідження зумовлена з одного боку, важливістю створення ефективної системи засобів забезпечення законності щодо виготовлення та розміщення реклами через встановлення засобів адміністративно-правового регулювання рекламної діяльності, а саме шляхом здійснення державного контролю рекламної діяльності, реагування державних органів на звернення споживачів реклами та застосування заходів адміністративного примусу.


В першу чергу, потребують вдосконалення правові засади адміністративно-правового регулювання рекламної діяльності. Норми Закону України «Про рекламу» від 3 липня 1996 р., що встановлюють засади адміністративно-правового регулювання, потребують систематизації, подальшої деталізації та узгодження, в частині визначення поняття державного контролю рекламної діяльності, як складової адміністративно-правового регулювання, правових форм та методів адміністративно-правового регулювання; чіткого окреслення повноважень органів державної влади, що здійснюють контрольні функції за дотриманням учасниками рекламної діяльності вимог законодавства. Особливої актуальності дане дослідження набуває у зв’язку з проблемами, що пов’язані із тим, що досі не створені ефективні засоби розподілу повноважень та взаємодії органів державної влади щодо здійснення контролю рекламної діяльності, механізми попередження, виявлення і припинення правопорушень на ринку реклами, що в свою чергу не сприяє належній організації державного контролю рекламної діяльності. Проте, однією з найбільш актуальних проблем все ж залишається питання щодо визначення підстав, періодичності застосування форм державного контролю, об’єкту та предмету, на які він спрямований.

Потребують дослідження і заходи адміністративного примусу за порушення законодавства про рекламу, з метою застосування до учасників рекламної діяльності спеціальних засобів впливу щоб спонукати, змусити їх виконувати вимоги правових норм.

Теоретичним та науковим підґрунтям для написання дисертаційного дослідження слугували здобутки правової науки, зокрема праці таких вчених: В. Б. Авер'янова, О. Ф. Андрійко, Ю. П. Битяка, Д. М. Бахраха, І. П. Голосніченка, В. М. Гаращука, С. В. Ківалова, Л. В. Коваля, В. А., Копилова, Р.А. Калюжного, Д. М. Лук’янця, О. Є. Луньова, Д. Е. Лученка, М. С. Студенікіної, Н. В. Хорощак, В. С. Шестак.

Разом з тим проблемам правового регулювання рекламної діяльності, приділено значну увагу в наукових працях Н. О. Саніахметової, А. І. Черемнової, А. В. Стрельнікова, Є. В. Ромата, Д. В. Хохлова.


Незважаючи на те, що праці зазначених авторів мають безсумнівно теоретичне і практичне значення, у доктрині адміністративного права вони розглядали або адміністративну відповідальність за порушення законодавства про рекламу, або досліджували окремі аспекти державного регулювання правовідносин, що виникають з приводу рекламної діяльності як об’єкта цих правовідносин, але на жаль, цілісної наукової концепції щодо адміністративно-правового регулювання рекламної діяльності сформовано так і не було.

Викладене зумовлює важливість цієї дисертації як для загальнотеоретичного уявлення про адміністративно-правове регулювання рекламної діяльності, так і для вирішення практичних проблем пов’язаних із організацією державного контролю рекламної діяльності.

Зв'язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дисертаційне дослідження тісно пов’язане з темами науково-дослідної роботи кафедри комерційного права Київського національного торговельно-економічного університету, зокрема є складовою частиною науково-дослідної теми «Державне управління і контроль підприємницької діяльності: теоретичні основи та сучасні напрями» (номер державної реєстрації 0108U003138).

Мета та завдання дослідження. Мета дослідження полягає у науковій розробці теоретичних, законодавчих і методологічних засад адміністративно-правового регулювання рекламної діяльності, а також винесенні пропозицій щодо вдосконалення організації державного контролю рекламної діяльності, як складової адміністративно-правового регулювання, застосування заходів адміністративного примусу за порушення законодавства про рекламу, виходячи з узагальнення наявного, перспективного та запропонованого законодавства.

Зазначена мета обумовила постановку та пошук оптимальних шляхів вирішення таких завдань:

окреслити передумови адміністративно-правового регулювання рекламної діяльності в Україні та провести комплексний аналіз наукових та практичних аспектів нормативного забезпечення адміністративно-правового регулювання рекламної діяльності;


визначити доцільність встановлення державного контролю рекламної діяльності в Україні як форми адміністративного впливу на рекламну діяльність;

встановити найбільш актуальні проблеми адміністративно-правового регулювання рекламної діяльності, основних напрямків сучасного реформування законодавства про рекламу;

проаналізувати організаційно-правові засади державного контролю рекламної діяльності як складової адміністративно-правового регулювання рекламної діяльності;

охарактеризувати систему та контрольні повноваження державних органів у сфері рекламної діяльності, визначити принципи їх взаємодії;

визначити методи та форми здійснення державного контролю рекламної діяльності, в тому числі, моніторингу рекламної діяльності, як окремої пасивної форми контролю;

проаналізувати адміністративно-правові гарантії забезпечення прав споживачів та підприємців на добросовісну рекламу, особливу увагу приділивши заходам адміністративного примусу, що застосовуються до учасників рекламної діяльності;

виявити правові проблеми, що виникають при застосуванні адміністративних стягнень до учасників рекламної діяльності;

виробити практичні рекомендації щодо вдосконалення адміністративно-правового регулювання рекламної діяльності в Україні.

Об’єкт дослідження - це суспільні відносини, що виникають в процесі адміністративно-правового регулювання рекламної діяльності.

Предметом дослідження є правові основи адміністративно-правового регулювання рекламної діяльності.

Методи дослідження. При написанні дисертаційного дослідження, використовувались відповідні загальнонаукові та спеціальні методи наукового пізнання. Нормативно-порівняльний метод був застосований при досліджені норм національного і зарубіжного права, порівнянні окремих наукових положень інших галузей права, зокрема, загальної теорії права, цивільного, адміністративного (підрозділи 1.1, 1.2). Для встановлення юридичної природи та поняття державного контролю рекламної діяльності використовувались методи аналізу та синтезу (підрозділ 2.1); використання системно-структурного методу дозволило визначити адміністративно-правові засади організації державного контролю рекламної діяльності (підрозділ 2.2); застосування формально-логічного методу дозволило автору дослідити заходи адміністративного примусу, що застосовуються до учасників рекламної діяльності (підрозділ 3.1); за допомогою логіко-семантичного методу поглиблено розуміння існуючого та розроблено додатковий понятійний апарат дослідження (розділи 1, 2); логіко-юридичний метод застосовувався автором при формулюванні пропозицій щодо удосконалення адміністративно-правових норм, що передбачають відповідальність за порушення законодавства про рекламу (підрозділи 3.1, 3.2).


При підготовці дисертації використано результати науково-дослідних розробок і публікацій. Емпіричну основу дослідження склали статистичні матеріали Державного комітету України з питань технічного регулювання та споживчої політики, Антимонопольного комітету України, Національної ради України з питань телебачення та радіомовлення та ін., а також практичний досвід участі автора в процесі розгляду звернень від фізичних та юридичних осіб щодо порушень законодавства про рекламу поданих в Департамент споживчої політики, захисту прав споживачів та державного нагляду територіальних органів у справах захисту прав споживачів у м. Києві, щодо дотримання суб’єктами підприємницької діяльності вимог законодавства про рекламу.

Наукова новизна одержаних результатів. Дисертація є комплексною науковою роботою, в якій ґрунтовно досліджені адміністративно-правові засади регулювання рекламної діяльності в Україні.

В результаті проведеного дослідження сформульовані і обґрунтовані такі науково-теоретичні положення:

вперше:

сформульовано поняття «рекламний ринок» який охоплює різні за змістом правовідносини, що у свою чергу, обумовлюють застосування різних форм адміністративного впливу на рекламну діяльність;

визначено авторське поняття державного контролю рекламної діяльності, як складової адміністративно-правового регулювання;

комплексно досліджено та сформульовано авторське визначення поняття «моніторинг рекламної діяльності» як окремої пасивної форми здійснення державного контролю;

удосконалено:

поняття «рекламна діяльність» як об’єкта адміністративно-правового регулювання;

класифікацію системи державних органів контролю рекламної діяльності залежно від поділу за галуззю та об’єктом правового регулювання;

підстави та порядок проведення моніторингу рекламної діяльності;

класифікацію заходів адміністративного примусу, що застосовуються до учасників рекламної діяльності, а саме: заходи адміністративного припинення, заходи адміністративного забезпечення та адміністративні стягнення;


підстави застосування суб’єктами контролю адміністративних стягнень до учасників рекламної діяльності за порушення законодавства про рекламу, до яких відносяться: штраф, винесення попередження та відкликання реклами;

дістали подальшого розвитку:

питання співвідношення методів та форм державного контролю рекламної;

пропозиція надати Міністерству охорони здоров’я України право на здійснення контролю за рекламою лікарських засобів, медичної техніки, методів профілактики, діагностики, лікування і реабілітації;

визначення адміністративного стягнення яке є одним із засобів адміністративного примусу, що застосовується до учасників рекламної діяльності;

порядок застосування санкцій, які накладаються суб’єктами контролю на учасників рекламної діяльності за порушення законодавства про рекламу, зокрема, штрафу, винесення попередження та позбавлення спеціального права наданого учасникові рекламної діяльності, а саме відкликання реклами, які мають адміністративно-правову природу і є заходами адміністративного примусу.

Практичне значення одержаних результатів. Основні положення та результати дослідження можуть бути використані:

у науково-дослідній сфері – результати дисертації можуть бути основою для подальших досліджень актуальних проблем правового регулювання державного контролю рекламної діяльності;

у правотворчій сфері – висновки та пропозиції, викладені в дисертації, можуть бути використані при вдосконаленні вітчизняного законодавства про рекламу (КУпАП, ГКУ, законів України, наказів АМКУ та Держспоживстандарту);

у навчальному процесі положення, теоретичні висновки, рекомендації та їх аргументація можуть бути використані під час викладання курсів «Адміністративне право», «Комерційне право». Є можливим їх використання при підготовці відповідних розділів підручників, навчальних посібників «Рекламне право», «Право медіа, реклами, зв’язків з громадськістю», методичних матеріалів.


Особистий внесок здобувача. Сформульовані у дисертації положення, узагальнення, оцінки та висновки, рекомендації й пропозиції обґрунтовані дисертантом на підставі особистих досліджень у результаті опрацювання та аналізу матеріалів адміністративної практики Державного комітету України з питань технічного регулювання та споживчої політики, Антимонопольного комітету України, відповідних наукових та нормативно-правових джерел. Особистий внесок здобувача у друкованих працях конкретизовано окремо у списку опублікованих праць.следующая страница >>