zabika.ru 1

Aprobat prin ordinul IFPS


nr. 488 din „ 20 ” august 2007

Forma TAT 07


C
Pentru uz intern SF

Для служебного пользования
odul fiscal al contribuabilului
__________________________________________

Фискальный код налогоплательщика
Denumirea contribuabilului____________________________________________

Наименование налогоплательщика

Codul localităţii (CUATM) ____________________________________________

Код местности

Inspectoratul fiscal de stat ____________________________________________

Государственная налоговая инспекция
Data prezentării dării de seamă/ Дата представления отчета __________________

Perioada fiscală / Налоговый период____________________________________________


Darea de seamă

pe taxa pentru amenajarea teritoriului

ОТЧЕТ по сбору на благоустройство территории


Numărul mediu scriptic trimestrial al salariaţilor şi/sau fondatorii întreprinderilor în cazul în care aceştia activează în întreprinderile fondate, însă nu sînt incluşi în efectivul trimestrial de salariaţi

Квартальная среднесписочная численность работников и/или число учредителей предприятия, если они работают на созданном предприятии, но не включены в квартальную списочную численность работников

Cota taxei pentru un salariat şi/sau fondator a сontribuabilului (lei)

Ставка сбора на одного работающего и/или учредителя налогоплательщика (в лей)

Suma taxei calculate

(lei)


(col. 1 x col. 2)

Исчисленная сумма сбора (лей)


(кол. 1 x кол. 2)Suma facilităţilor fiscale acordate (lei)

Сумма налоговых льгот предоставленных (лей)

Suma către plată (lei)

(col. 3 – col. 4)

Сумма к уплате (лей)

(кол. 3 - кол.4)


Total

Всего

Inclusiv de către autorit. admin. pub. locale

В том числе местными органами публичного управления

1

2

3

4

5

6
Suma de control _______________________________

Контрольная сумма suma taxei col.6

сумма сбора кол.6
Notă: Col. 2din darea de seamă se completează numai în cazurile când contribuabilul nu dispune de subdiviziuni, obiecte ale impunerii, amplasate în alte unităţi administrativ – teritoriale. /Кол.2 из отчета заполняется в случае когда налогоплательщик не располагает подразделениями, налогооблагаемыми объектами, размещенными в других административно-территориальных единицах.

Anexă pe/ Приложение на _______ file/ листах

Ne asumăm răspunderea prevăzută de legislaţie pentru prezentarea de date şi informaţii false sau eronate.

Несем ответственность, предусмотренную законодательством за предоставление ложной и недостоверной информации.


Conducătorul/ Руководитель _____________________________________

Contabil-şef / Главный бухгалтер _________________________________


L.Ş.

М.П